Landbou

LANDBOU TEGNOLOGIE

Akademie Fokuspunte

Graad 10

Veiligheid

Strukturele Materiale

Energie

Konstruksie Prosesse

Gereedskap en Toerusting

Besproeiing en Watervoorsiening

Kommunikasie

Tekeninge

Afmetings, Berekeninge en Kalibrasies

 

Graad 11

Veiligheid

Strukturele Materiale

Energie

Konstruksie Prosesse

Gereedskap en Toerusting

Besproeiing en Watervoorsiening

Kommunikasie

Tekeninge

Berekeninge en Kalibrasies

 

Graad 12

Veiligheid

Strukturele Materiaal

Energie

Konstruksie Prosesse

Gereedskap, Toerusting en Stelsels

Besproeiing en Watervoorsiening

Kommunikasie

Tekeninge

Metings, Berekeninge en Kalibrasies

Wat is Landbouwetenskap?

Lanbouwetenskappe is ‘n studie van die verwantskap tussen grond, plante en diere in die produksie en prosessering van voedsel, vesel, brandstof en ander landboukommoditeite wat ‘n ekonomiese, estetiese en kulturele waarde het.

Die lys hieronder dui die hoofonderwerpe in die Lanbouwetenskappe-kurrikulum aan.

 • Grondkunde
 • Plantestudies
 • Dierestudies
 • Landbou-ekonomie
 • Basiese Landbouchemie
 • Basiese Genetika en Biologiese Konsepte
 • Landbou-ekologie

 

In Lanbouwetenskappe sal leerders:

 • ‘n Bewustheid van die bestuur en versorging van die omgewing, natuurlike hulpbronne en die menslike behandeling van diere ontwikkel deur die toepassing van wetenskap en verwante tegnologie
 • meganismes vir probleemoplossing binne die konteks van landbouproduksie-, Landbou-ekonomielandbouverwerkings- en landboubemarkingpraktyke ontwikkel
 • bewus word van die maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling van die samelewing as geheel deur persoonlike ontwikkeling in kommersiële- en bestaansboerderyondernemings
 • ingeligte en verantwoordelike burgers in die vervaardiging van landbouprodukte word, wat vir die omgewing omgee en kwessies van sosiale geregtigheid aanspreek
 • bewus word van inheemse landboukennis en -praktyke deur Landbouwetenskappe binne historiese en sosiale kontekste te verstaan.

 

Vakkombinasies wanneer Landbouwetenskappe as ‘n vak aangebied word

Dit word sterk aanbeveel dat Landbouwetenskappe met Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en/of Lewenswetenskappe gekombineer word.

Skakels met ander vakke

Landbouwetenskappe is ‘n geïntegreerde wetenskap.  Dit kombineer kennis en vaardighede van Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe, Sosiale Wetenskappe, Aardwetenskappe, Ingenieurswese, Wiskunde en Ekonomie.  Hierdie vak moet gesien word binne die holistiese wetenskap raamwerk eerder as ‘n geïsoleerde wetenskap.

LANDBOUBESTUURSPRAKTYKE

Landboubestuurspraktyke is die studie en toepassing van produksie ekonomiese en bestuursbeginsels wat in die verbouing, transformasie en bemarking van voedsel en ander landbouprodukte gebruik word. Hierdie beginsels word gebruik om waarde tot landbouprodukte van hoë gehalte te voeg.

Die vak is ontwikkel om jou ’n gesonde praktykgerigte grondslag te bied wat die teoretiese en praktiese komponente integreer.

Oorsig van kennis

 • Bestuursvaardighede: is die kennis en vaardighede wat nodig is om produksiefaktore te beplan, organiseer, lei, beheer en evalueer ten einde volhoubare produksieondernemings te verseker;
 • Entrepreneursvaardighede: is die vermoë om risiko’s te bestuur en produksiefaktore kreatief te kombineer ten einde voortreflike goedere en dienste te produseer;
 • Bedryfsvaardighede: behels die daaglikse bestuur van gewas- en diere-ondernemings;
 • Bemarkingsvaardighede: is die aktiwiteite in die landbouvoorsieningsketting wat waarde toevoeg en met verskeie landbouproduksielyne verband hou, insluitend aktiwiteite wat ná die oes plaasvind, soos berging, verwerking, voedselveiligheid, produkverpakking en verspreiding na verbruikers in plaaslike en wêreldmarkte; en
 • Navorsingsvaardighede: sluit aspekte van probleemidentifisering, die stel van mikpunte, datainsameling, -analise, -evaluering en verslagskrywing in.

Belangrike onderwerpe wat in Graad 10 -12 behandel word is:

 1. Gewasproduksie en Gewasbestuur
 2. Grond– en Water-besproeing Bestuur
 3. Produksie en Gehaltebeheer
 4. Diereproduksie en Aspekte van Dierebestuur
 5. Plaasbeplanning en Rekordhouding
 6. Waardetoevoeging, Prosessering en Produsenteorganisasies
 7. Agri-toerisme, Besigheidsbeplanning en Entrepreneurskap

 

Gedurende die jaar sal jy verskillende formele asseseringstake voltooi. Alle assesseringstake is baie belangrik en jy moet dit na die beste van jou vermoë voltooi om ’n goeie SGA-punt te verseker.

Die volgende formele asseseringstake is verpligtend:

 • PAT
 • Twee praktiese take
 • Een kontroletoets
 • Halfjaarlikse eksamen
Landbou akademie

Ons Doel

Die Reitz Landbou Akademie het ten doel om ‘n wêreldklas en unieke landbou opleidingsinstansie te wees.

Die Akademie is beroepsgerig en wil studente met kennis en vaardighede toerus om hulle plekke volwaardig in te neem in die Landbou sektor van die ekonomie.

Wie Is Ons

Die Reitz Landbou Akademie is ‘n nie-winsgewende maatskappy gelee in die Oos Vrystaatse dorp Reitz waar akademie gehuisves word deur H/S Reitz.

Die kampus beskik oor al die nodige fasiliteite om die teoretiese sowel as praktiese aspekte van die kurrikulum te hanteer. Dit sluit ook koshuis huisvesting in.

Hoofborge van die Akademie sluit die volgende maatskappye in:

 • VKB Groep

 • Sernick Groep

 • Standard Bank

 • Graan SA

 • John Deere

Kursusse bestaan uit kontaksessies op die kampus, afstandonderrig op ‘n e-leer platform asook kort kursusse. ‘n Naskoolse jaar word ook aangebied.

Vir meer info oor die Lanbou Akademie

Martin Kruger- 065 740 4190

Epos: martink@reitzlandbouakademie.co.za

Web: www.reitzlandbouakademie.co.za

Facebook: https://www.facebook.com/reitzlandbouakademie

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/53457531/

Teorie

Die kurrikulum word in 2 hoof vakgebiede verdeel.

 • Bewaringslandbou. Die klem is op volhoubaarheid van die landbou sektor. Daar word gekyk na beste landboupraktyke asook ekonomiese faktore wat oorweeg moet word.

 • Presisielandbou. Die klem hier is op data versameling en verwerking. “Om te meet is om te weet” Dit is belangrik dat studente vertroud raak met nuutste tegnologie ook

Prakties

Die leerplan is baie prakties van aard sodat die student ook praktiese ervaring van boerdery kan opdoen. Die studente word blootgestel aan boerdery praktyke van beide vee en gewasseboerdery. Die ontikkeling van vaardighede met implimente en toerusting word ook ten doel gestel.

Die Akademie stel praktiese werk en ontwikkeling hoog op die agenda en spandeer baie tyd daaraan.